Rozdział I. Definicje użyte w Regulaminie


1. Regulamin serwisu – niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” zawiera informacje na temat zakresu i rodzaju świadczonych usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, oraz informacje na temat zasad dokonywania zakupów na stronie internetowej https://4evolve.pl/
2. Usługodawca – oznacza Business Development Jakub Czarny z siedzibą w Warszawie (01-230), adres: ul. Skierniewicka 10A, NIP: 7162470018, REGON: 060574846; posiadającą rachunek bankowy w Alior o numerze 17249000050000453050246843 nr telefonu 518 828 858  adres e-mail sklep@4evolve.pl
3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://4evolve.pl/ sprzedający Towary za pośrednictwem Internetu.
4. Towar – oznacza pojazdy, oraz wszelkie inne towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, zarówno wyprodukowany przez Sprzedawcę jak i przez inne przedmioty, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, które charakterystyczne cechy jak marka, typ lub rodzaj opisane są w Umowie Sprzedaży;
5. Klient – konsument będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej w celach niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów, spełniająca warunki Regulaminu i uzyskująca dostęp do Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień oraz ewentualnie przyznane upusty;
7. Rejestracja – proces niezbędny do zawarcia Umowy Sprzedaży, polegający na jednorazowym uzyskaniu dostępu do Sklepu lub poprzez założenie Konta Klienta. Na Rejestrację składają się w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz ewentualnie przesłanie reklam przez Usługodawcę, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
8. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie, przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy, a dostawca dostarczy ją do Klienta.
9. Magazyn sprzedawcy – jeden ze stacjonarnych lub mobilnych magazynów Sprzedawcy, znajdujący się w siedzibie Sprzedawcy, siedzibie oddziału Sprzedawcy lub w samochodzie dostawczym Sprzedawcy;


Rozdział II Postanowienia ogólne


1. Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania ze Sklepu przez Klienta.
2. W zakresie nieuregulowany w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia OWU. Znaczenie określeń wskazanych w Regulaminie, w zakresie w nim nieuregulowanym, posiadają znaczenie wskazane w OWU.
3. Dokonując Rejestracji i zamawiając towar Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
4. Podczas korzystania ze Sklepu, Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sklep:
a) podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko, lub nazwa firmy, PESEL, NIP adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
b) przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, PESEL, NIP adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

5. Klient w toku Rejestracji zobowiązany jest do wskazania, czy jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 14 października 2010 roku Dz. U. nr 220 poz. 1447). Dodatkowo Klienci – osoby fizyczne będące przedsiębiorcami zobowiązani są do wskazania, czy zamierzają zawrzeć Umowę Sprzedaży w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Klient ponosi negatywne konsekwencje podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 4 i 5.
7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt. 4 jest konieczne w celach określonych w punkcie 4a) oraz 4b)
8. Użytkownik każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Sklepie identyfikatora i hasła (logowanie), chyba że będzie on korzystał z jednorazowego uzyskania dostępu do Sklepu.
9. W czasie korzystania ze Sklepu możliwe będzie prezentowanie przez Usługodawcę oraz osoby trzecie reklam.
10. Akceptując postanowienia Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.):
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
b) w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących).
11. W toku Rejestracji lub uzyskania jednorazowego dostępu do Sklepu, Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zgody, o której mowa w punkcie 8 niniejszego Rozdziału.
12. Użytkownik i Klient mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
13. Administratorem danych osobowych jest Business Development Jakub Czarny z siedzibą w Warszawie (01-230), adres: ul. Skierniewicka 10A, NIP: 7162470018, REGON: 060574846; posiadającą rachunek bankowy w Alior o numerze 17249000050000453050246843 nr telefonu +48 22 487 17 27 adres e-mail sklep@4evolve.pl
14. Prowadzący Sklep dołoży najwyższej staranności w celu ochrony praw Klientów, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Usługodawcy i dotyczących Klientów. Informacje te (w tym dane osobowe Klientów) są właściwie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. W procesie przetwarzania danych osobowych Klientów Usługodawca zwróci szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa czy ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
15. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych do celów związanych ze świadczeniem usług przez za pośrednictwem Sklepu, oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie.
16. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także udostępniane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
17. Usługodawca zapewni Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
18. Klientowi przysługuje prawo do kontroli swoich danych osobowych w szczególności poprzez prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Usługodawca przetwarza je, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawca lub gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Usługodawca danych osobowych Klienta innemu niż Usługodawca administratorowi danych.
19. Informacje poufne dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, oraz przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty, a także ich zniszczeniem lub bezprawną zmianą danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych.
20. Usługodawca stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy użyciu “cookies” dają możliwość dopasowania usługi do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Dezaktywacja w przeglądarce internetowej opcji umożliwiającej zapisywanie plików “cookies” nie uniemożliwia co do zasady korzystania ze Sklepu, może jednak powodować pewne utrudnienia.
21. Usługodawca jest producentem wszystkich przedstawionych na stronie sklepu Towarów.
22. Sklep informuje, że Towary przedstawione na jego stronie, nie posiadające wyraźnego oznaczenia graficznego lub słownego są pojazdami oryginalnymi oraz mimo przypadkowego podobieństwa do produktów chronionych prawami autorskimi różnią się od nich wymiarami, kształtem lub rozwiązaniami technicznymi.
23. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 30.000 PLN Sklep może ustalić warunki płatności i dostawy towaru indywidualnie z klientem za pośrednictwem wybranych przez Klienta środków komunikacji.
24. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian.


Rozdział III Zasady i realizacji sprzedaży Towaru


I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie  https://4evolve.pl/
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową  https://4evolve.pl/ 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych Towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia w przypadku zaistnienia wątpliwości, co do treści zamówienia.
4. W przypadku braku otrzymania potwierdzania złożenia zamówienia przez Klienta, w ciągu 24 godzin, powinien on skontaktować się z Usługodawcą.
5. W celu złożenia zamówienia, oprócz dokonania Rejestracji, Klient musi dokonać:
a) wyboru zamawianych Towarów wraz z podaniem ich cech,
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności, spośród dostępnych przy danym zamówieniu,
d) dodatkowe zaakceptowania dokonanego wyboru Towaru oraz sposobu dostawy i płatności.
5. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem w Magazynie sprzedawcy lub u dostawców Sklepu lub też z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient zostanie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a) częściową realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów; Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na Towary niedostępne,
b) anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
6. W przypadku niedostępności Towaru w Magazynie Sprzedawcy, u dostawców lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zwróci się do Klienta z zapytaniem, dotyczącym zmiany treści Umowy Sprzedaży. W takim wypadku Klient będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w Magazynie Sprzedawcy lub u jego dostawców.
8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

II. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu odbioru potwierdzania otrzymania zamówienia przez Sklep. Wprowadzanie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczony na stronach www. Sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym stronie  https://4evolve.pl/ Po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sklep zmiana lub anulowanie zamówienia wymaga zgody Usługodawcy.
2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta. Modyfikacje dotyczące adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności mogą być dodatkowo weryfikowane przez Usługodawcę.
3. Prawo do rezygnacji z zamówienia nie przysługuje Klientom, którzy nie są konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

III. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT, podawane są w złotych polskich, zawierają informacje dotyczące ewentualnych opłat celnych oraz zawierają informacje dotyczące kosztów ewentualnej dostawy.
2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
5. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu cywilnego towar jest własnością Sprzedającego do momentu zapłaty przez Nabywcę całości ceny.

IV. Czas realizacji zamówienia.

1. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówionego towaru z Magazynu Sprzedawcy do doręczyciela realizującego dostawę lub samochodu dostawczego Sprzedawcy, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.
2. Zamówienia są dostarczane i realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem dodatkowych opłat za dostawę, na adres wskazany przez Klienta.
3. Klient ponosi koszty transportu i rozładunku a także zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonych Towarów i ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru od momentu jego otrzymania lub momentu, w którym mógł go otrzymać, zgodnie z treścią OWU.
4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania lub zabezpieczeń należy, w obecności doręczyciela przesyłki, sporządzić adnotację na Protokole Odbioru. Protokół Odbioru przesłany do Usługodawcy wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
5. W przypadku wybranych Towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
6. Wysyłka Towaru realizowana jest przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sklepu numer 17249000050000453050246843, w przypadku gdy Towar jest dostępny na Magazynie Sprzedawcy.
7. Jeżeli sprowadzenie zamówionego przez Klienta asortymentu wymaga dłuższego czasu, Usługodawca jest zobowiązany poinformować o terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Towar w danym momencie nie jest dostępny, okres oczekiwania może wynieść do 12 tygodni w zależności od zamówionego asortymentu.
8. Dzień wysyłki towaru z Magazynu Sprzedawcy, uznaje się za dzień realizacji przez Sklep zamówienia. Zamówienia nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione produkty w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji produktu, dostarczane są za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych lub przez Usługodawcę.

V. Koszt i warunki wysyłki

1. Koszty transportu i wysyłki ponosi Klient. Opłata za wysyłkę uzależniona jest od wagi oraz wielkości zakupionego Towaru i wybranej formy płatności oraz cennika firm kurierskich lub zewnętrznych firm transportowych. Opłata za wysyłkę zaliczona będzie do ceny Towaru.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru czy zwłokę w dostarczeniu towaru spowodowaną przez firmy kurierskie lub zewnętrzne firmy transportowe w przypadku odesłania Towaru przez Klienta.

VI. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klientowi mogą zostać zaproponowane następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep lub inne formy płatności internetowej; realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
b) płatność przy odbiorze; realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;
2. W przypadku wybranych Towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

VII. Reklamacje.

1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na sprzedawane Towary, których jest producentem. W przypadku sprzedaży towarów, których sprzedawca nie jest producentem, Sprzedawca jest podmiotem który realizuje roszczenia gwarancyjne. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta lub OWU. Towary oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, Klient będący konsumentem może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych punktach serwisowych lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami, mogą zostać wyłączone uprawnienia z tytułu rękojmi jak również uprawnienia z tytułu gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia istnienia wad prawnych lub fizycznych towaru Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności niezwłocznego od jej wykrycia, nie później jednak niż po upływie roku, zgodnie z art. 568 § 2 k.c. W takim przypadku Klient powinien dostarczyć Towar na adres Sklepu bądź Magazynu Sprzedawcy, po uprzednim ustaleniu miejsca odbioru Towaru.
4. W przypadku odesłania Towaru należy dołączyć dowód zakupu Towaru (np. Fakturę) wraz z pismem dotyczącym reklamacji, dostępnym również w formie formularza na stronie  https://4evolve.pl/. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5. Sklep, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i udzieli odpowiedzi na reklamację. Brak udzielenia odpowiedzi w powyższym terminie, uważa się za uznanie reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sklep przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej. Jeśli nie będzie to możliwe Klient będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, zaś Sklep zwróci mu równowartość ceny Towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (przesyłka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. Towary lub ich części lub elementy wykonane z surowców naturalnych jak skóry, drewno, etc. są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ łat na skórze, przebarwienia na produktach wykonanych z materiałów naturalnych typu drewno etc. są niepowtarzalne i na każdym egzemplarzu towaru mogą się różnić.
7. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności doręczyciela. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli przesyłka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu bądź zabezpieczeniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada widocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzeń. Odbierając przesyłkę, Klient podpisuje Protokół Odbioru, potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy/zamówienia przez Usługodawcę. W przypadku, gdy podczas sprawdzenia okaże się, że Towar jest uszkodzony lub brakuje w nim jakiegoś elementu, należy w obecności doręczyciela uczynić zastrzeżenia na Protokole Odbioru oraz skontaktować się z Usługodawcą.
8. Reklamację Towaru do Sprzedawcy można zgłosić za pośrednictwem formularza internetowego na stronie  https://4evolve.pl/
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia Towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane z reklamacją (tj. transport, koszty korespondencji i ewentualnych kosztów konsultacji prawnych), pokrywa Klient.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (ze zm.) Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a) kosztów dodatkowych – tj. jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
b) konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów,
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Umowy Sprzedaży, lub w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanym na adres poczty elektronicznej sklep@4evolve.pl za pośrednictwem faxu na numer ………………………. bądź listem poleconym na adres korespondencyjny Sklepu.
4. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie dowodu zakupu, paragonu lub faktury VAT lub innego dokumentu, potwierdzającego fakt zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, należy poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w sposób przewidziany w Rozdziale II dział VIII ust. 3 Regulaminu, a następnie odesłać Towar wraz z dokumentem zakupu na własny koszt na adres Sklepu. Klient powinien wskazać numeru rachunku bankowego na jaki Sklep ma dokonać przelewu. Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na wskazane przez Klienta konto bankowe. W przypadku zwrotu Towaru zostanie wystawiona i wysłana do Klienta Faktura korygująca. Zwrot pieniędzy następuje po dostarczeniu podpisanej Faktury korygującej.
5. Zwrotu dokonuje się na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego, zaś w przypadku braku jego wskazania zwrot środków nastąpi na numer rachunku bankowego z którego dokonywana była wpłata.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej zgodnie z art. 32 ust 3 ustawy o prawach konsumenta.
8. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony Towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu 14 dni od daty otrzymania rzeczy z powrotem, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Zwrot należności Klientom.

1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania rzeczy z powrotem.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę płatniczą lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu środków.


Rozdział III. Zamówienie, świadczenie i rezygnacja usług w ramach Konta Klienta


1. Zawieranie, modyfikacja i rozwiązywanie Umów odbywa się również za pośrednictwem Konta Klienta, założonego w ramach Rejestracji.
2. Posiadanie Konta Klienta może wiązać się z uzyskaniem przez Klienta dodatkowych rabatów, upustów lub korzystania z promocji.
3. Założenie Konta Klienta następuje poprzez dokonanie przez Klienta poprawnej i kompletnej Rejestracji, w tym wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu. W toku Rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Usługodawca uprawniony będzie do udzielania Klientom rabatów i upustów według swojego uznania.
4. Za dzień założenia Konta Klienta uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie  https://4evolve.pl/, Użytkownik dokona Rejestracji, w tym wybierze swój identyfikator, hasło, a następnie dokona konfiguracji Konta Klienta i uzyska możliwość korzystania ze Sklepu.
5. Korzystanie z Konta Klienta jest nieodpłatne.
6. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie Rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.
7. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Klienta hasła do Konta Klienta osobom trzecim.
8. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem. Klient nie może wprowadzać do Konta Klienta treści o charakterze bezprawnym.
9. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta, po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta, chyba że podjęcie tychże działań ma charakter niezwłoczny m.in. przez wzgląd na obowiązujące przepisy prawa.
10. Ponowna rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Usługodawcy.
11. W przypadku niewłaściwego działania Konta Klienta, Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta (w przypadku klientów nie będących osobami fizycznymi nazwę i formę prawną), jego adres do korespondencji oraz opis niewłaściwego działania usługi (uzasadnienie reklamacji). Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Za dzień otrzymania reklamacji uznawany będzie dzień wpłynięcia wiadomości na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.


Rozdział IV. Odpowiedzialność Usługodawcy


1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Klienta.
2. W przypadku zgodnego z Regulaminem usunięcia Konta Klienta, wszelkie obowiązki w zakresie archiwizacji danych zgromadzonych na Koncie spoczywać będą na Kliencie.
3. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w działalności Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej (w szczególności takich jak powódź, pożar, huragan, włamanie do systemów komputerowych, rozruchy, wojny, powstania) oraz innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty, w tym za szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa, powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania Sklepu.
5. Usługodawca w ramach działania Konta Klienta nie przejmuje odpowiedzialności za zgodność działań Klienta z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności wobec kontrahentów Klienta i organów państwowych, w tym organów podatkowych oraz ZUS.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń prezentowanych przez osoby trzecie na stronie  https://4evolve.pl/ w powiązaniu z korzystaniem z Konta Klienta.


Rozdział VI. Polityka prywatności


Polityka prywatności serwisu www.4evolve.pl

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług 4Evolve poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Business Development Jakub Czarny  z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A; NIP 716-247-00-18 ;REGON 060574846

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis 4Evolve Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.


Rozdział VII. Prawa autorskie


1. Wyłączne prawa autorskie do Sklepu jego elementów oraz zamieszczonego na nim oprogramowania należą do Usługodawcy. Prawa autorskie związane z funkcjonowaniem Sklepu podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz. 83 ze zm.).
2. Świadczenie usług za pośrednictwem Konta Klienta nie oznacza przekazania praw autorskich, ani ich ograniczenia na rzecz Klientów.


Rozdział IX. Postanowienia końcowe


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w zasobach Sklepu.
2. Wobec Klientów korzystających z usług Sklepu jako konsumenci ewentualne zmiany dokonane wskutek zmian przepisów prawa, orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązują od chwili poinformowania o dokonaniu zmiany i umożliwienia Klientowi zapoznania się z ich treścią. Nowa wersja Regulaminu zostanie również zamieszczona na stronie internetowej  https://4evolve.pl/
3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie stosowania Regulaminu, w tym sprzedaży za pośrednictwem Sklepu rozstrzygane będą według prawa polskiego przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. Usługodawca do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail sklep@4evolve.pl oraz adres korespondencyjny podany w definicji Usługodawcy.Facebook
Instagram